true
true
متن سئو شماره ۱۳۳

داده های زمین شناسی و هیدرولوژی برای طراحی سیستم مانیتورینگ مورد نیاز است. داده های زمین شناسی حاوی اطلاعاتی از نوع سنگ و خاک محل مورد بررسی را بدست می دهند. داده های هیدروژیولوژی اطلاعاتی در مورد حرکت آب در سازند ها ارایه می دهد. این داده ها از بررسی های میدانی بدست می ایند. آنالیز داده ها اطلاعات زیر را فراهم می کند.مشخصه سازی لیتولوژی : بافت، ساختار، دانه بندی، لایه بندی افقی و عمودی و ضخامت لایه بندی ها مشخصه سازی هیدرولوژی: قابلیت گذردهی هیدرولیک ، تخلخل، گرادیان هیدرولیک مشخصه سازی آبده: مرزها، نوع آبده، شرایط اشباع/غیراشباع، و توزیع آبده های چندگانه فرایند های بیولوژی ،شیمیایی، یا فیزیکی تاثیرگذار بر غلظت بستر با استفاده از داده های بالا ، یک مدل اولیه مفهومی برای توصیف مواد زمین شناسی، توزیع قابلیت گذردهی و مسیرهای عبور جریان بدست می آید. در صورت نیاز ، بررسی های بیشتر برای جمع آوری اطلاعات اضافی و بهبود و ارتقای مدل انجام میشود. مدل مفهومی برای ساخت شبکه جریان ساخته می شود. گرادیان،جهت جریان، و دبی جریان آبهای زیرزمینی براساس شبکه جریان و اطلاعات موجود، بدست می آید. همچنین، مقایسه حالت عمودی نسبی لایه ها می تواند برای محاسبه گذردهی بین آبده ها استفاده شود.

انتخاب نواحی مانیتورینگ و چاه های بالادست و پایین دست شامل درنظر گرفتن اندازه تجهیزات، سطوح تخلیه، حرکت و جابجایی آبهای زیرزمینی ،کیفیت اب های زیرزمینی، آسانی دسترسی،  انعطاف پذیری کنترل می باشد. قرار دادن خیلی نزدیک چاهها نسبت به هم یا خیلی دور آنها، می تواند منجر به خطا شود.فرایند طراحی سیستم مانیتورینگ برای یک آبده همگن با مرزهای همگن شامل مشخص کردن هندسه آبده، ضخامت،وقابلیت عبوردهی افقی و عمودی، ساختن شبکه جریان، ارایه مدل مفهومی زمین شناسی و هیدروژیولوژی و نصب چاه های مانیتورینگ می باشد.

برای وقتی که قابلیت عبوردهی در سیستم متغیر باشد، طراحی سیستم مانیتورینگ باید شامل گسترش سطحی، ضخامت، قابلیت عبوردهی تک تک لایه های زمین شناسی را باید در نظر بگیرد. بعنوان مثال مکانی را در نظر بگیرید که دارای لایه ماسه سیلتی در پک شنی باشد. اگر این لایه ناپیوسته باشد، پک شنی اولین زون هدف مانیتورینگ خواهد بود. با این حال، چنانچه این لایه سیلتی ماسه ای خارج از مرزهای محل گسترده باشند،هم لایه و هم پک شنی بعنوان زون هدف خواهند بود.

برای سیستم های دارای چند آبده شرایط طراحی پیچیده تر خواهد بودو باید ویژگی های سه بعدی هیدروژیولوژی در نظر گرفته شود. برنامه مانیتورینگ نیازمند چاههای چند گانه خواهد بود. در این سیستم ها نیز متناسب به زون هدف مانیتورینگ متفاوت خواهد بود.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید