true
true
متن سئو شماره ۴۳

در اغلب کارهای آزمایشگاهی، سطح تراز آب به عنوان یک پارامتر مبنا مورد استفاده قرار می­گیرد که با توجه درجه اشباع توده خاک، رفتار پی مورد ارزیابی گردد. مایرهوف  تعدادی آزمایش بارگذاری صحه در مقیاس کوچک انجام داد که در آن اعماق مختلفی برای آب در نظر گرفته شده بود. مقدار ظرفیت باربری تا یک میزان نهایی به صورت خطی افزایش پیدا کرده و سپس در آن مقدار ثابت ماند. استیسن باخ و همکاران  نیز چنین تست­هایی انجام دادند. ارتباط روشنی بین حداکثر ظرفیت باربری و عمق تراز آب در ماسه درشت دانه مشاهده نشد. با این وجود، در ماسه­های ریزدانه­تر افزایش ظرفیت باربری معنی داری با کاهش عمق تراز آّب مشاهده شد.

اما مطالعات کمی بر روی پی­های سطحی انجام شده که فشار منفی آب را در نظر بگیرد. استیسن باخ نتایج چهار آزمایش بارگذاری صفحه در محل را همراه با انداز­ه­گیری مکش بافتی توسط تنسیومتر گزارش نمود. در این مجموعه آزمایشات از صفحاتی به قطر استفاده شد. ظرفیت باربری نهایی بدست آمده از هر آزمایش برای محاسبه چسبندگی خاک از طریق آنالیز برگشتی مورد استفاده قرار گرفت. اما رابطه مشخصی بین مکش و چسبندگی محاسبه شده مشاهده نشد.

فردلاند و رهارجو روابطی را برای افزایش ظرفیت باربری در اثر ایجاد مکش بافتی ارائه دادند. افزایش در ظرفیت باربری به واسطه افزایش چسبندگی در اثر افزایش مکش محاسبه می­گردد که با رابطه  قابل تخمین می­باشد. بازگو کننده افزایش مقاومت برشی ناشی از افزایش مکش می­باشد. رهارجو و فردلاند  تحلیلی پارامتریک را برای ارزیابی چگونگی اثرگذاری مکش بافتی بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری و مربعی بر روی خاک رسی انجام دادند. مقاومت برشی زهکشی نشده خاک رسی کیلوپاسکال بوده و مقدار برابر با درجه در نظر گرفته شد. ظرفیت بابری اولیه برای پی نواری و مربعی به ترتیب برابر بودند با و کیلوپاسکال. ظرفیت باربری اولیه با افزایش مکش بافتی به میزان مقاومت برشی زهکشی نشده به میزان درصد افزایش پیدا کرد.

محققین بسیاری نیز، مطالعاتی برای مدلسازی رفتار پی­های سطحی در خاک­های غیر اشباع انجام داده اند. مطالعات در محل و آزمایشگاهی بسیار زمان­بر و پر هزینه و از طرفی محدود به شرایط موجود می­باشند. از این رو مدلسازی پی­های سطحی بر روی خاک­های غیر اشباع می­تواند پیش­بینی بسیار قابل قبولی از رفتار خاک در این حالت در اختیار مهندسان طراح قرار دهد.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید