true
true
متن سئو شماره ۶۰

طبق تعریف، اجتماع مجموعه‏ ها از رابطه زیر قابل محاسبه است.

به عنوان مثال مجموعه  یک مجموعه انقطاع برای بلوک دیاگرام شکل زیر می‏باشد.

شیوه‏ی مجموعه اتصال مکمل شیوه مجموعه انقطاع است. یک مجموعه اتصال عبارت است از مسیری غیر تکراری از سیستم و مجموعه‏ای از عضو‏های متوالی، که شکست هر یک از این عضوها موجب شکست آن مجموعه می‏شود. برای شکست سیستم باید همه مجموعه‏های اتصال دچار شکست شوند. بنابراین در تحلیل هر مجموعه اصول شبکه متوالی حاکم است در حالی‏که مجموعه‏ها به صورت موازی در حصول عملکرد سیستم نقش دارند. لازم به تذکر است که مفاهیم شبکه موازی به صورت مستقیم برای برررسی مجموعه‏های اتصال کاربرد پذیر نیست زیرا که یک عضو در بیش از یک مجموعه اتصال قرار دارد. ولی به هر حال مفهوم اجتماع را می‏توان برای تعیین قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار داد. با داشتن مجموعه‏های اتصال یک سیستم قابلیت اطمینان سیستم از رابطه زیر محاسبه می‏گردد.

که در آن نماینگر امین مجموعه اتصال و احتمال برقراری آن است.

به عنوان مثال قابلیت اطمینان بلوک دیاگرام شکل به صورت زیر محاسبه می‏گردد.

برای شناسایی مجموعه‏های انقطاع روشهای فراوانی ابداع شده است که هر کدام با توجه به شرایط سیستم و اطلاعات موجود از آن دارای مزایای خاصی می‏باشند. برای کاهش زمان و افزایش دقت محاسبات در شناسایی مجموعه‏ های اتصال در گام اول ماتریس ارتباطات بین بلوک‏ها محاسبه می‏گردد. این ماتریس مربعی با استفاده از اعداد و ارتباطات موجود بین اجزاء بلوک دیاگرام را نشان می‏دهد. جدول زیر ماتریس ارتباطات بلوک دیاگرام شکل پایین را نشان می‏دهد.

فرایند شناسایی مجموعه‏های اتصال با آغاز از گره شروع به ترتیب تمامی ‏مسیر‏های ممکن برای رسیدن به گره پایان را بدست می‏آورد. هر کدام از این مسیرها یک مجموعه اتصال می‏باشند. در الگوریتم مورد استفاده گام‏هایی برای حذف مسیر‏های تکراری و حلقه نیز در نظر گرفته شده است.

مراحل شناسایی مسیر های شکست در بلوک دیاگرام:

المان پایان را به عنوان اولین گره درخت مسیر های شکست انتحاب می کنیم.

المان هایی که به المان پایان مرتبط هستند را در سطح دوم درخت اضافه می کنیم.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید