true
true
متن سئو شماره ۶۶

در این فصل مدل ریاضی، روش شبیه سازی و الگوریتم ژنتیک  پیشنهادی برای مدل سازی و حل مسئله تخصیص هزینه در شبکه های پیچیده، ارائه خواهد گردید.مدل ریاضی پیشنهادی در این تحقیق بصورت زیر می باشد.

هدف سیستم حداکثر سازی قابلیت اطمینان سیستم می باشد. محدودیت اول از ایجاد جواب هایی که منجر می شود هزینه سیستم از حداکثر هزینه قابل تخصیص جلوگیری می نماید. محدودیت دوم و سوم برای کنترل کردن محدوده تغییرات قابل قبول هزینه تخصیص یافته به هر اتصال می باشد. این محدودیت باعث می شود تا هزینه تخصیص یافته به یک اتصال یا برابر صفر بوده و یا از حداقل مورد نظر بیشتر باشد. محدودیت چهارم از تخصیص ازینه به اتصالاتی که امکان پذیر نمی باشد جلوگیری می کند. محدودیت پنجم باعث می شود تا در صورتیکه هزینه یک اتصال برابر صفر بود قابلیت اطمینان آن اتصال نیز برابر صفر در نظر گرفته شود.

از رابطه زیر برای تعیین رابطه بین هزینه و قابلیت اطمینان یک مجموعه استفاده شده است.

به دلیل اینکه در این مسئله هزینه پارامتر متغییر بوده و قابلیت اطمینان بصورت وابسته می باشد، لازم است تا این رابطه بر اساس قابلیت اطمینان باز نویسی گردد که نتیجه آن در رابطه زیر آورده شده است.

در این تحقیق از ماتریس اتصلات برای نشان دادن سیستم استفاده کردیم. به صورت نمونه ماتریس اتصالات برای شبکه داده می شود .

برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم از روش شبیه سازی مونت کارلو استاده شده است. در این روش در هر بار تکرار الگوریتم برای هریک از اتصالات سیستم یک عدد تصادفی تولید شده که نشان دهنده کارکرد و یا عدم کارکرد ان اتصال در آن تکرار می باشد. نهایتا در هر تکرار یک وضعیت  مشخص و قطعی از سیستم وجود دارد و در صورتیکه مسیری از نقطه آغاز به پایان وجود داشته باشد آن تکرار به عنوان یک موفقیت شناخته شده و غیر آن شکست می باشد. در صورتیکه اتصالی در جواب برقرار باشد برای آن اتصال یک عدد تصادفی در بازه  تا بصورت یکنواخت تولید شده و اگر عدد تولید شده از قابلیت اطمینان اتصال بیشتر باشد  آن اتصال برقرار بوده و در غیر آن اتصال برقرار نخواهد بود. در هر شبیه سازی برای هر اتصال این فرایند صورت می گیرد و نهایتا یک ماتریس اتصال برای هر شبیه سازی وجود خواهد داشت. چارچوب الگوریتم مورد استفاده برای شبیه ساز سیستم های پیچیده برای محاسبه قابلیت اطمینان مطابق شکل صفحه بعد است. متغییر شمارنده تعداد تکرار الگوریتم برای شبیه سازی می باشد. هرچه این عدد بزرگتر باشد دقت شبیه سازی افزایش خواهد یافت اما زمان محاسبه نیز طولانی تر خواهد گردید. متغییر S نشان دهنده تعداد موفقیت رخ داده در تکرار های الگوریتم می باشد. قابلیت اطمینان سیستم نیز از تقسیم تعداد موفقیت بر تعداد تکرار حاصل خواهد گردید. چارچوب کلی برای شیبیه سازی مونت کارلو به صورت  خواهد بود.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید