true
true
متن سئو شماره ۶۸

با به اتمام رسیدن تعداد تکرار معین شده الگوریتم متوقف خواهد شد.

بعد از اجرای چندین باره الگوریتم ژنتیک با  پارامترهای مختلف و در نظر گرفتن زمان حل مسئله، جواب بدست آمده پارامترهای برای الگوریتم ژنتیک پیشنهاد می گردد.

در این فصل برای نمایش ویژگی های مدل ارائه شده و همچنین بررسی مدل در محیط اجراء، یک مثال عددی تعریف گریده است. در ادامه به به بررسی این مثال عددی و نتایج حاصل از اجرای مدل بر روی آن خواهیم پرداخت.

تمامی اتصالات ممکن بین گره های مختلف در مثال عددی طراحی شده را نشان می دهد.

ماتریس اتصالات برای مثال عددی طراحی شده مطابق بود. عدد در هر درایه نشان دهنده امکان برقراری ارتباط مستقیم دو گره مرتبط را می باشد.

هزینه پایه که برابر هزینه لازم برای دست یابی به قابلیت اطمینان حداقل می باشد، برای هر اتصال در آورده شده است. حداکثر هزینه قابل تخصیص در مثال عددی برابر  و مقدار عدد بزرگ برابر و همچنین تعداد تکرار الگوریتم شبیه سازی مونت کارلو دبرای هر جواب تولید شده در الگوریتم ژنتیک نیز برابر در نظر گرفته شده است. مشخصات و پارامترهای الگریتم ژنتیک نیز مطابق مطالب فصل قبل می باشد. مدل ریاضی برای مثال عددی بصورت زیر خواهد بود.

با کد سازی الگوریتم ژنتیک و روش شبیه سازی مونت کارلو معرفی شده در نرم افزار مطلب، نتیجه بهینه سازی مثال عددی در  به نمایش گذاشته شده است. در جواب بهینه قابلیت اطمینان کل سیستم برابر و هزینه کل تخصیص یافته نیز برابر  بدست آمده است.

بخش قابل توجهی از سیستم های مورد استفاده در صنایع دارای ساختاری پیچیده می باشند. برای مدل سازی این سیستم ها روش های مختلفی تا کنون مورد توسعه قرار گرفته است. استفاده از روش های دقیق برای محاسبه قابلیت اطمینان در شبکه های پیچیده، به دلیل محدودیت در محاسبه و زمان بر بودن آنها از استقبال کمتری برخوردار بوده اند. در این بین روش های مبتنی بر شبیه سازی با صرف زمانی مشخص می توانند جوابی با دقت قابل قبول ایجاد نمایند.

تخصیص هزینه به عنوان اصلی ترین اقدام برای بهبود قابلیت اطمینان یک سیستم شمرده می شود. هزینه تخصیص یافته ممکن است با بهبود کیفیت کالا، بهبود نگهداری و تعمیرات و یا با افزایش تعداد اجزای مازاد و یا باعث بهبود قابلیت اطمینان سیستم خواهد گردید. به دلیل بودن مسائل تخصیص هزینه، در سال های اخیر استفاده از روش های فرا ابتکاری در پیدا کردن جواب بهینه بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت تخصیص هزینه جهت بهبود قابلیت اطمینان سیستم و گستردگی سیستم های پیچیده در صنایع، در این تحقیق روشی برای تخصیص هزینه در سیستم های پیچیده مبتنی بر روش شبیه سازی مونت کارلو و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک پیشنهاد و مورد مطالعه قرارگرفت.

الگوریتم ژنتیک و روش مونت کارلو هر دو به عنوان روش های مناسب در زمینه محاسبه قابلیت اطمینان و تخصیص هزینه شناخته می گردند که ادغام آنها برای تخصیص هزینه در سیستم های پیچیده می تواند کارایی مناسبی را داشته باشد. در مثال عددی تعریف شده نیز کارایی روش پیشنهادی در پیدا کردن جواب بهینه قابل قبول بوده است.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید