true
true
متن سئو شماره ۷۶

آزادی و همکاران ، به شناسایی و اولویت‌بندی انتخاب تامین­کننده پایدار در فرآیند تامین­کننده پایدار پرداختند. در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده استفاده شد. از روش تحلیل پوششی داده برای بهبود روش اندازه­گیری مدل راسل در محیط فازی برای انتخاب و توسعه تامین­کننده پایدار بهره بردند. روش پیشنهادی برای مشکل انتخاب تامین­کننده پایدار در یک شرکت تولید رزین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد، مدل ارائه شده می­توانید اثربخشی، کارایی و بهره وری در محیط نامشخص با سطح مختلف را اندازه گیری نماید، علاوه برآن نتایج این مطالعه به تصمیم گیرندگان برای مقابله با عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در هنگام انتخاب تامین کننده پایدار کمک می­نماید.

روتروی و همکاران  در مطالعه تجزیه وتحلیل توانمندسازهای برنامه ی توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش دیمتل فازی  توانمندسازهای مختلف در برنامه های توسعه ی تامین کننده را شناسایی کردند. آنها در پژوهش خود، شرکت های تولیدی کشور هندوستان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که از میان توانمند ساز در نظر گرفته شده، دو عامل تعهد مدیران ارشد بازدید مشترک انجام شده توسط پرسنل ذی صلاح در هردو طرف خریدار و تامین کننده ، بیشترین اهمیت را در شرکت های تولیدی دارند.

لی و وان ، در پژوهشی مدل ریاضی جهت انتخاب تأمین‌کننده مناسب در فرایند زنجیره تأمین ارائه دادند. آن‌ها از رویکرد برنامه­ریزی آرمانی فازیجهت تعیین وزن معیارها و رویکرد تاپسیس جهت اولویت‌بندی گزینه‌ها استفاده کردند و در نهایت با توجه به معیارهای مدیریت، فناویی، استراتژی، اقتصادی و کیفیت تأمین‌کننده مناسب انتخاب گردید.

یوکان و همکاران  در پژوهشی به ارزیابی و تعیین تأمین‌کنندگان از منظر استراتژی برای شرکت مخابرات مورد ارزیابی قرار دادند. در این پژوهش با استفاده از رویکردهای یکپارچه دیمتل جهت تعیین معیارهای اصلی و تحلیل شبکه­ای فازی جهت تشکیل ماتریس مقایسه زوجی بین معیارها پرداختند و در انتها تأمین‌کنندگان شرکت مخابرات را انتخاب کردند.

پون و هیسِ ، در پژوهشی با در نظر گرفتن استراتژی به تصمیم‌گیری در مورد خرید یا ساخت، زمانی که اطلاعات ظرفیت بالقوه تأمین‌کنندگان در دسترس نباشد، پرداختند. در نتیجه با توجه به رویکرد تئوری بازی­ها استراتژی ممیزی قبل از انتخاب و توسعه تامین­کننده به‌عنوان استراتژی مناسب، انتخاب گردید.

آساری و همکاران در مقاله  ارتباط بین توسعه ی تامین کننده و عملکرد شرکت نقش واسطه ای بهبود فرایند بازاریابی  نقش بهبود فرایند بازاریابی در ارتباط بین فعالیت های تامین کننده ی شرکت خریدار و عملکردش را مورد بررسی قرار دادند. همچنین طبق یافته های این پژوهش فعالیت های توسعه ی تامین کننده در شرکت خریدار می تواند منجر به بهبود فرایند بازاریابی شرکت شود.

true
تهران،خ شهران،خ کوهسار،خ شهدای کن،کوی سادات،پلاک 11،واحد 5
021-44300483 basepapaer.ir[at]gmail.com
سلام! به فروشگاه اینترنتی "بیس پیپر"خوش آمدید